Quyết định về việc thành lập Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng Tự đánh giá

Thứ hai - 09/05/2016 22:10


Quyết định về việc thành lập Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng Tự đánh giá


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     155 /QĐ-ĐHTL-TCCB Hà Nội, ngày  08  tháng 3 năm 2007
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách
giúp việc Hội đồng Tự đánh giá
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Căn cứ Quyết định số 351QĐ/TL ngày 28/4/1964 của Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quy định nhiệm vụ, quyền hạn Trường Đại học Thủy lợi;
Căn cứ Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng các trường đại học và Quyết định số 27/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/06/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT;
Căn cứ hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học tại công văn số 1929/BGDĐT-KT&KĐ ngày 16/03/2005 của Bộ GD&ĐT; công văn số 10913/BGDĐT-KT&KĐ ngày 29/09/2006 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai kiểm định chất lượng các trường đại học đến năm 2010 và công văn số 1318/BGDĐT-KT&KĐ ngày 09/02/2007 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai kiểm định chất lượng 22 trường đại học năm 2007;
Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá triển khai tự đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Trưởng các phòng Hành chính tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Khảo thí và Kiểm định chất lượng, các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận: KT/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
- Cục KT&KĐCLGD (để b/c) PHÓ CHỦ TỊCH
- Như điều 3;  
- Lưu VT, TCCB.  (đã ký)
 

             

GS.TS Phạm Ngọc Quý


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ
(Kèm theo Quyết định số       155/QĐ-ĐHTL-TCCB ngày   08/ 3 / 2007 của Chủ tịch Hội đồng          
Tự đánh giá Trường Đại học Thủy lợi)
       
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Ông Phạm Xuân Trung  GV.ThS, Trưởng Phòng KT&KĐCL Trưởng Ban
2 Ông Phạm Đức Nghĩa  GVC.ThS, Phó Trưởng Phòng KT&KĐCL Ủy viên
3 Bà Phạm Thị Nguyệt Nga  GV.ThS, Phó Trưởng Phòng  TCCB Ủy viên
4 Bà Trần Thị Chì  CV.ThS, Phó Trưởng Phòng HCTH Ủy viên
5 Bà Đặng Hương Giang  GV.ThS, Phó Trưởng Phòng CTCT&QLSV Ủy viên
6 Ông Ngô Đăng Hải GV, Phó Trưởng Phòng Khoa học công nghệ Ủy viên
7 Ông Lê Thanh Tùng KTV.CN, Phó Trưởng Phòng QLTB & ĐT Ủy viên
8 Bà Lâm Thị Lan Hương GV.ThS, Phòng Hợp tác Quốc tế Ủy viên
9 Bà Đặng Thị Minh CN, KTV Phòng Tài vụ Ủy viên
10 Bà Nguyễn Phương Giang CN, Chuyên viên Phòng KT&KĐCL Ủy viên
11 Ông Trần Khắc Thạc GV. KS, Phòng ĐTĐH&SĐH Ủy viên
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
 GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHTL-TCCB ngày       / 3 / 2007 của Chủ tịch Hội đồng         Tự đánh giá Trường Đại học Thủy lợi)
       
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
Nhóm 1: Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu trường đại học (02 tiêu chí)
1 Ông Nguyễn Trọng Hà PGS. TS, Chánh VP Ban chiến lược Trưởng nhóm
2 Bà Trần Thị Chì CV.ThS, Phó Trưởng Phòng HCTH Ủy viên-Thư ký
3 Ông Dương Thanh Lượng PGS.TS, Chủ tịch Hội đồng Trường Ủy viên
4 Ông Nguyễn Đăng Thịnh GV.KS, Chủ tịch Công đoàn Trường Ủy viên
5 Ông Hoàng Xuân Bách CV.KS, Bí thư Đoàn Trường Ủy viên
6 Bà Nguyễn Thị Hải Yến CN, Chuyên viên VP Ban chiến lược Ủy viên
7 Bà Trần Thị Hải Yến CN, Chuyên viên Phòng HCTH Ủy viên
Nhóm 2: Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý (05 tiêu chí)
                Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên (10 tiêu chí)
1 Ông Trần Vũ Hợp GVC. ThS, Trưởng Phòng TCCB Trưởng nhóm
2 Bà Phạm Thị Nguyệt Nga GV. ThS, Phó Trưởng Phòng  TCCB Ủy viên-Thư ký
3 Ông Dương Thanh Lượng PGS. TS, Phó BT Đảng uỷ Trường Ủy viên
4 Ông Nguyễn Quang Kim PGS. TS, Giám đốc Cơ sở 2 Ủy viên
5 Ông Nguyễn Đăng Thịnh GV. KS, Q.Trưởng Phòng HCTH Ủy viên
6 Ông Đỗ Văn Lượng GV.TS, Giám đốc Trung tâm ĐH2 Ủy viên
7 Ông Nguyễn Văn Huấn ThS, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Ủy viên
8 Bà Nguyễn Thị Phương Trà GV. ThS, Giám đốc Thư viện Ủy viên
9 Bà Hoàng Thị Hồng Liên CN, Chuyên viên Phòng TCCB Ủy viên
10 Bà Nguyễn Thị Minh Hải ThS, Chuyên viên Phòng TCCB Ủy viên
11 Bà Mai Thị Xuân ThS. Chuyên viên VP Đảng ủy Ủy viên
Nhóm 3: Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo (04 tiêu chí)
                Tiêu chuẩn 4: Các hoạt động đào tạo (05 tiêu chí)
1 Ông Trịnh Minh Thụ GVC. TS, Trưởng Phòng ĐT ĐH&SĐH Trưởng nhóm
2 Ông Trần Khắc Thạc GV. KS, Phòng ĐTĐH&SĐH Uỷ viên–Thư ký
3 Ông Lê Văn Ước PGS. TS, Phó Trưởng Phòng ĐTĐH&SĐH Uỷ viên
4 Ông Nguyễn Chiến PGS. TS, Trưởng Khoa Công trình Uỷ viên
5 Ông Trần Viết Ổn PGS. TS, Trưởng Khoa KT TN nước Uỷ viên
6 Ông Nguyễn Văn Lai PGS. TS, Trưởng Khoa TV và TN nước Uỷ viên
7 Ông Hồ Sĩ Dự PGS. TS, Trưởng Khoa Năng lượng Uỷ viên
8 Ông Nguyễn Đăng Cường PGS. TS, Trưởng Khoa Máy Cơ khí Uỷ viên
9 Ông Nguyễn Bá Uân PGS. TS, Trưởng Khoa Kinh tế và QL Uỷ viên
10 Ông Nguyễn Đăng Tộ PGS. TS, Trưởng Khoa CNTT Uỷ viên
11 Ông Vũ Minh Cát PGS. TS, Trưởng Khoa Kỹ thuật biển Uỷ viên
12 Ông Văn Đình Khâu GV. KS, Trưởng Khoa Tại chức Uỷ viên
13 Ông Lã Bá Thiết GV. ThS, Trưởng Ban Đào tạo Cơ sở 2 Uỷ viên
14 Ông Nguyễn Văn Thìn GV. ThS, Phòng ĐTĐH&SĐH Uỷ viên
Nhóm 4: Tiêu chuẩn 6: Người học (09 tiêu chí)
1 Ông Dương Văn Bá GV. ThS, Trưởng Phòng CTCT&QLSV Trưởng nhóm
2 Bà Đặng Hương Giang GV. ThS, Phó Trưởng Phòng CTCT&QLSV Ủy viên–Thư ký
3 Ông Bùi Văn Vịnh PGS. TS, Phó Trưởng Khoa Công trình Ủy viên
4 Ông Nguyễn Văn Sỹ GVC. ThS, Phó Trưởng Khoa TV và TN nước Ủy viên
5 Ông Hoàng Xuân Thành GVC. ThS, Phó Trưởng Khoa KTTN nước Ủy viên
6 Ông Nguyễn Trung Dũng PGS. TS, Phó Trưởng Khoa Kinh tế và QL Ủy viên
7 Ông Lê Công Thành PGS. TS, Phó Trưởng Khoa Năng lượng Ủy viên
8 Ông Nguyễn Hữu Bảo PGS. TS, Phó Trưởng Khoa CNTT Ủy viên
9 Ông Lê Xuân Roanh GVC. TS, Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật biển Ủy viên
10 Ông Trần Trung Tâm GVC. TS, Phó Trưởng Khoa Cơ Khí Ủy viên
11 Ông Phan Văn Yên GV. ThS, Phó Trưởng Khoa Tại chức Ủy viên
12 Ông Lê Chí Nguyện PGS. TS, Phó Giám đốc Cơ sở 2 Ủy viên
13 Ông Hoàng Xuân Bách CV. KS, Bí thư Đoàn Trường Ủy viên
14 Ông Đào Vũ CV. KS, Phó Trưởng Ban QL Ký túc xá Ủy viên
15 Ông Nguyễn Ngọc Ánh  ThS, CV Phòng CTCT&QLSV Ủy viên
Nhóm 5: Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (05 tiêu chí)
1 Ông Hoàng Thái Đại GV. TS, Trưởng Phòng KHCN Trưởng nhóm
2 Ông Ngô Đăng Hải GV. KS, Phó Trưởng Phòng KHCN Ủy viên-Thư ký
3 Ông Dương Bá Hiền ThS. TS, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Ủy viên
4 Ông Lê Quang Vinh PGS. TS, Giám đốc TT KH và TKKTTL Ủy viên
5 Ông Phạm Văn Quốc PGS. TS, Giám đốc VP Tư vấn Ủy viên
6 Ông Bùi Văn Vịnh PGS. TS, Phó Trưởng Khoa Công trình Ủy viên
7 Ông Lê Văn Nghinh PGS.TS, Phó Trưởng Khoa TV & TN nước Ủy viên
8 Ông Lê Công Thành PGS. TS, Phó Trưởng Khoa Năng lượng Ủy viên
9 Ông Vũ Minh Khương PGS. TS, Phó Trưởng Khoa Cơ khí Ủy viên
10 Ông Nguyễn Trung Dũng PGS.TS, Phó Trưởng Khoa Kinh tế và QL Ủy viên
11 Ông Nguyễn Hữu Bảo PGS. TS, Phó Trưởng Khoa CNTT Ủy viên
12 Ông Lê Xuân Roanh GVC.TS, Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật biển Ủy viên
13 Ông Vũ Kiên Trung GV. TS, Phó Giám đốc Cơ sở 2 Ủy viên
14 Ông Đỗ Văn Lượng GV.TS, Giám đốc Trung tâm ĐH2 Ủy viên
15 Nguyễn Thị Phương Anh CN, CV Phòng KHCN Ủy viên
Nhóm 6: Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế (03 tiêu chí)
1 Bà Phạm Hồng Nga GV. ThS, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế Trưởng nhóm
2 Bà Lâm Thị Lan Hương GV.ThS, Phòng Hợp tác quốc tế Ủy viên -Thư ký
3 Ông Vũ Minh Cát PGS. TS, Trưởng Khoa Kỹ thuật biển Ủy viên
4 Ông Bùi Văn Vịnh PGS. TS, Phó Trưởng Khoa Công trình Ủy viên
5 Bà Nguyễn Thu Hiền GV. TS, Phó Trưởng Khoa KTTN nước Ủy viên
6 Ông Nguyễn Văn Sỹ PGS. TS, Phó Trưởng Khoa TV & TN nước Ủy viên
7 Ông Lê Công Thành PGS. TS, Phó Trưởng Khoa Năng lượng Ủy viên
8 Ông Vũ Minh Khương PGS. TS, Phó Trưởng Khoa Cơ khí Ủy viên
9 Ông Nguyễn Trung Dũng PGS. TS, Phó Trưởng Khoa Kinh tế và QL Ủy viên
10 Ông Nguyễn Hữu Bảo PGS. TS, Phó Trưởng Khoa CNTT Ủy viên
Nhóm 7: Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập, cơ sở vật chất khác (07 tiêu chí)
1 Bà Nguyễn Thị Phương Trà GV. ThS, Giám đốc Thư viện Trưởng nhóm
2 Ông Lê Thanh Tùng CV. CN, Phó Trưởng Phòng QLTB&ĐT Ủy viên -Thư ký
3 Ông Nguyễn Trọng Hoan GV. ThS, Trưởng Phòng Quản trị Ủy viên
4 Ông Nguyễn Quốc Hưng GV. CN, Phó Trưởng Phòng HCTH Ủy viên
5 Ông Nguyễn Thanh Tùng GV. ThS, Giám đốc Trung tâm tin học Ủy viên
6 Ông Đỗ Xuân Quang CVC. KS, Trưởng Ban QL Khu GDTC Ủy viên
7 Ông Hồ Việt Hùng PGS. TS, Phó Giám đốc Văn phòng TV Ủy viên
8 Ông Nguyễn Quốc Hùng CV. KS, Phó Trưởng Phòng QLTB và ĐT Ủy viên
9 Ông Hoàng Quốc Thịnh CV. KS, Phó Trưởng Phòng Quản trị Ủy viên
10 Bà Nguyễn Thị Thu Hương TVVC. CN, Phó Giám đốc Thư viện Ủy viên
11 Ông Đào Vũ CV. KS, Phó Ban QL Ký túc xá Ủy viên
12 Ông Lê Chí Nguyện PGS. TS, Phó Giám đốc Cơ sở 2 Ủy viên
13 Ông Đỗ Văn Lượng GV. TS, Giám đốc Trung tâm ĐH2 Ủy viên
Nhóm 8: Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính (03 tiêu chí)
1 Bà Lê Thị Nga KTT. CN Trưởng Phòng Tài vụ Trưởng nhóm
2 Bà Đặng Thị Minh CN, KTV Phòng Tài vụ Ủy viên -Thư ký
3 Bà Phạm Thị Hà CV. CN, Phó Trưởng Phòng Tài vụ Ủy viên
4 Ông Nguyễn Trọng Hoan GV. ThS, Trưởng Phòng Quản trị Ủy viên
5 Ông Đỗ Văn Lượng GV. TS, Giám đốc Trung tâm ĐH2 Ủy viên
6 Ông Phạm Văn Quốc PGS. TS, Giám đốc Văn phòng Tư vấn Ủy viên
7 Ông Nguyễn Phương Mậu PGS. TS, Giám đốc Công ty Tư vấn Ủy viên
8 Ông Lê Quang Vinh PGS. TS, Giám đốc TT KH&TKKTTL Ủy viên
9 Ông Lê Chí Nguyện PGS. TS, Phó Giám đốc Cơ sở 2 Ủy viên
             

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

balo đi phượt | bà bầu ăn yến | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close