Quyết định ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy trường Đại học Thủy lợi

Thứ bảy - 07/05/2016 09:56


BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
 
Số: 927 /QĐ-ĐHTL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2012
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với       
sinh viên hệ chính quy trường Đại học Thủy Lợi
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
            - Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi;
            - Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”;
            - Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng các Khoa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Thuỷ lợi”.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2012 - 2013. Quyết định này thay thế Quyết định số 53 ĐHTL-QLSV/QĐ ngày 17/01/2008 của trường Đại học Thủy lợi.             
Điều 3: Các ông/bà Trưởng Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Đào tạo ĐH & SĐH, Tài vụ, Trưởng các Khoa, Giám đốc Cơ sở 2, Viện trưởng Viện Đào tạo & Khoa học ứng dụng miền Trung, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
        - BGH (để b/c);
        - Như điều 3;
        - Các lớp CQ trong trường;
        - Lưu VT, CTCT&QLSV.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS Lê Đình Thành
 
QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
(Kèm theo Quyết định số 927 QĐ-ĐHTL ngày 01/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)
Điều 1. Quỹ học bổng khuyến khích học tập
1.1. Quỹ học bổng khuyến khích học tập (KKHT) được bố trí tối thiểu bằng 15% nguồn thu học phí hệ đào tạo chính quy của Trường.
1.2. Đầu mỗi năm học, Nhà trường phân bổ quỹ học bổng KKHT cho sinh viên theo số lượng sinh viên của các đơn vị. Căn cứ vào quỹ học bổng được phân bổ, các đơn vị phân bổ cho sinh viên theo bậc học, khóa học, ngành học dựa trên số lượng sinh viên.
            1.3. Sau mỗi học kỳ xét học bổng KKHT, quỹ học bổng KKHT được phân bổ vẫn còn dư, các đơn vị tự điều chỉnh trong đơn vị và chi cho đến khi hết quỹ đã được phân bổ, nếu chi không hết quỹ thì chuyển sang kỳ sau. Cuối mỗi năm học, sau khi các đơn vị đã điều chỉnh để cấp tối đa cho sinh viên nhưng vẫn chưa hết quỹ học bổng KKHT, phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên sẽ trình Ban Giám hiệu điều chỉnh quỹ học bổng còn dư đó cho đơn vị khác trong trường.
Điều 2. Đối tượng được xét, cấp học bổng KKHT
            Sinh viên đang theo học trong thời gian thiết kế cho chương trình đào tạo của ngành đào tạo thứ nhất ở bậc đại học, liên thông cao đẳng lên đại học, cao đẳng hệ chính quy và bậc đại học thuộc chương trình tiên tiến tại trường Đại học Thủy lợi.
            Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét, cấp học bổng KKHT
            3.1. Điều kiện xét học bổng KKHT: Sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì đủ điều kiện để được xét học bổng KKHT, cụ thể:
- Kết quả học tập được xác định theo quy định của Quy chế Đào tạo hệ Đại học & Cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể: Điểm trung bình chung học tập của học kỳ xét học bổng tính theo kết quả tổng kết học phần môn học ở lần thi thứ nhất các môn học lần đầu sinh viên đăng ký học trong học kỳ (gồm kỳ chính & kỳ phụ tổ chức trong kỳ chính đó, không bao gồm các môn học: Giáo dục Thể chất, Giáo dục quốc phòng, văn bằng 2 và các môn học được bảo lưu), trong đó:
+ Kết quả tổng kết học phần môn học ở lần thi thứ nhất các tín chỉ môn học lần đầu không có điểm dưới trung bình;
+ Số tín chỉ môn học lần đầu đăng ký học & thi trong kỳ phải tối thiểu 15 tín chỉ; hoặc bằng số tín chỉ tối đa mở cho ngành đó ở mỗi học kỳ (gồm kỳ chính & kỳ phụ mở trong kỳ chính đó) nếu số tín chỉ tối đa mở cho ngành học đó trong học kỳ nhỏ hơn 15 tín chỉ (riêng học kỳ cuối sẽ tính với số tín chỉ của Đồ án tốt nghiệp). Với những sinh viên có số tín chỉ môn học lần đầu học và thi ít hơn số tín chỉ quy định ở học kỳ xét học bổng KKHT (do đã học vượt một số môn ở kỳ trước) nếu có số tín chỉ tích lũy đến thời điểm xét ≥ số tín chỉ tích lũy quy định theo chương trình đào tạo cũng sẽ được xét học bổng KKHT.
            - Xếp loại rèn luyện xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá kết quả rèn luyện.
            Căn cứ vào điều kiện cấp học bổng KKHT trên, học bổng KKHT được phân thành ba loại sau:
            3.1.1. Học bổng loại Xuất sắc: Điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc.
            3.1.2. Học bổng loại Giỏi: Điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
3.1.3. Học bổng loại Khá: Điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.
            3.2. Tiêu chuẩn cấp học bổng KKHT
            Sinh viên đủ điều kiện xét học bổng KKHT tại mục 3.1 được sắp xếp theo ba danh sách với ba mức thứ tự (Xuất sắc, Giỏi, Khá) được quy định tại mục 3. Trong mỗi mức, danh sách sinh viên được sắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp (theo điểm trung bình chung mở rộng và số tín chỉ tính học bổng KKHT). Điểm trung bình chung mở rộng (ĐTBCMR) được tính theo công thức:
ĐTBCMR = Điểm trung bình chung học tập + Điểm rèn luyện quy đổi
Sinh viên đủ điều kiện xét học bổng KKHT được sắp xếp theo các danh sách trên sẽ được cấp học bổng KKHT cho đến khi hết quỹ học bổng được phân bổ.
            3.3. Các mức học bổng KKHT
TT Mức học bổng Sinh viên đại học chính quy, liên thông Sinh viên Chương trình tiên tiến Sinh viên cao đẳng chính quy
1 Loại Xuất sắc Bằng 140% mức học phí tín chỉ hệ đại học chính quy * số tín chỉ tính học bổng của học kỳ Bằng 140% học phí 1 tháng của CTTT * 5 tháng Bằng 140% mức học phí tín chỉ hệ cao đẳng chính quy * số tín chỉ tính học bổng của học kỳ
2 Loại Giỏi Bằng 120% mức học phí tín chỉ hệ đại học chính quy * số tín chỉ tính học bổng của học kỳ Bằng 120% học phí 1 tháng của CTTT * 5 tháng Bằng 120% mức học phí tín chỉ hệ cao đẳng chính quy * số tín chỉ tính học bổng của học kỳ
3 Loại Khá Bằng 100% mức học phí tín chỉ hệ đại học chính quy * số tín chỉ tính học bổng của học kỳ Bằng 100% học phí 1 tháng của CTTT * 5 tháng Bằng 100% mức học phí tín chỉ hệ cao đẳng chính quy * số tín chỉ tính học bổng của học kỳ
 
 
            Điều 4. Quy trình xét, cấp học bổng KKHT
            4.1. Cuối mỗi học kỳ, các Khoa, Ban Đào tạo & QLSV - Cơ sở 2, Phòng Đào tạo - Viện ĐT & KHƯD miền Trung tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên (sau khi có kết quả thi học kỳ và kết quả rèn luyện) để lập danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng KKHT theo quy định tại mục 3.1.
4.2. Các Khoa lập danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn cấp học bổng KKHT theo quy định tại mục 3.2 và gửi về phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để tổng hợp, kiểm tra và trình Hiệu trưởng quyết định.
Ban Đào tạo & QLSV - Cơ sở 2, Phòng Đào tạo - Viện ĐT & KHƯD miền Trung lập danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn cấp học bổng KKHT theo quy định tại mục 3.2 trình Giám đốc Cơ sở 2 và Viện trưởng Viện ĐT & KHƯD miền Trung quyết định.
                       
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS Lê Đình Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

balo đi phượt | bà bầu ăn yến | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close