Quyết định ban hành Quy định về Chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục quốc phòng cho sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Thuỷ lợi

Thứ hai - 09/05/2016 03:47


Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về Chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục quốc phòng cho sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Thuỷ lợi”.
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Số: 709/QĐ-ĐHTL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10  tháng 8 năm 2009
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về Chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục quốc phòng
cho sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Thuỷ lợi
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
 
      Căn cứ Quyết định số 351QĐ/TL ngày 28/04/1964 của Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) quy định nhiệm vụ, quyền hạn trường Đại học Thủy lợi;
      Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi;
      Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
      Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
      Căn cứ Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng – an ninh ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
      Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo ĐH & SĐH, Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về Chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục quốc phòng cho sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Thuỷ lợi”.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.                         
Điều 3: Các ông/bà Trưởng Phòng Đào tạo ĐH & SĐH, Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, các Khoa,  Giám đốc Cơ sở 2, trung tâm ĐH2, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-                - BGH (để b/c)
-                - Như điều 3
-                - Các lớp trong trường
-                - Lưu VT, CTCT&QLSV
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Trịnh Minh Thụ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

balo đi phượt | bà bầu ăn yến | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close