Kế hoạch tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2016

Thứ ba - 05/04/2016 22:55


Trường Đại học Thủy Lợi ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 
 

 


Số:  282  /KH-ĐHTL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           

                    Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Lần thứ III – Năm 2016

 

            Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số: 759/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III-năm 2016 và Kế hoạch số: 114/KH-BGDĐT ngày 11/3/2016 về ban hành kế hoạch Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III-Năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thủy Lợi ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

1. Đối tượng tham gia: Toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong toàn trường.

2. Nội dung và thể lệ cuộc thi

- Nội dung cuộc thi: Xem tại Kế hoạch số: 114/KH-BGDĐT ngày 11/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành kế hoạch Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III-Năm 2016 Tải tại đây

- Thể lệ cuộc thi: Xem tại Quyết định số: 759/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III-Năm 2016.Tải tại đây

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Tiến độ triển khai

- Ngày 29/3/2016: Đoàn thanh niên phát động cuộc thi trong toàn thể Đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong toàn trường.

- Từ ngày 29/3/2016 đến ngày 17/4/2016: Thi vòng 1; Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 15/5/2016: Thi vòng 2 (hình thức trắc nghiệm trên website: http://hocvalamtheobac.vnvà từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016 (hình thức thi tự luận)

+ Phần thi Trắc nghiệm:                 

Cơ sở 2 tổ chức cho sinh viên dự thi.

<span courier="" new";="" new""="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 13pt; line-height: 21.6667px;">o Toàn thể Giảng viên, cán bộ viên chức tham gia thi.

+ Phần thi tự luận: toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên chủ động thi và nộp bài trực tiếp trên website: http://hocvalamtheobac.vn

- Ngày 19/5/2016 (dự kiến): Tổng kết, khen thưởng những cá nhân, đơn vị trong trường có thành tích cao trong cuộc thi.

3.2. Phân công các đơn vị thực hiện

a/ Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên:

- Đưa thông tin trên website của trường về ý nghĩa, mục đích và các hoạt động của cuộc thi.

- Phối hợp Đoàn thanh niên, các Khoa, Trung tâm tin học tổ chức cho sinh viên dự thi và đánh giá khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích cao trong cuộc thi.

b/ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:

- Triển khai kế hoạch, thể lệ nội dung cuộc thi đến toàn thể Đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong toàn trường.

- Chủ trì phối hợp cùng với các Khoa, Trung tâm tin học tổ chức cho sinh viên thi trắc nghiệm.

- Lập kế hoạch đánh giá, xếp loại, thi đua giữa các chi đoàn, các cá nhân trong toàn trường.

- Phối hợp P7 đánh giá khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi.

c/ Các Khoa, TT đào tạo quốc tế, TT địa tin học:

- Thông báo đến các GVCN kiêm CVHT các lớp phổ biến nội dung cuộc thi đến toàn thể sinh viên tham gia có chất lượng.

- Phối hợp Đoàn thanh niên, Trung tâm tin học tổ chức cho sinh viên thi trắc nghiệm.

d/ Trung tâm tin học: bố trí các phòng máy (có nối mạng Internet) theo đề nghị của Đoàn thanh niên, các khoa, trung tâm để tổ chức cho sinh viên dự thi trắc nghiệm.

e/ Các đơn vị trong trường: tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

f/ Cơ sở 2, Viện miền Trung:

- Triển khai kế hoạch, thể lệ nội dung cuộc thi đến toàn thể Giảng viên, cán bộ viên chức, Đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong toàn Cơ sở 2, viện miền Trung.

- Thông báo đến các GVCN kiêm CVHT các lớp phổ biến nội dung cuộc thi đến toàn thể sinh viên tham gia có chất lượng.

Trên đây là kế hoạch tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III-năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tại phát động. Đề nghị toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức, các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia.

 

 

Nơi nhận:

BGH ( để báo cáo)

- ĐTN,HSV

- Các P,K,TT, CS2, Viện MTrung

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS Nguyễn Quang Kim


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
balo đi phượt | bà bầu ăn yến | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close