Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 1/9/2011 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017)

Thứ sáu - 06/05/2016 23:33


Năm 2012 là năm tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp của thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
Trong những năm qua, thế hệ trẻ cả nước đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đoàn kết, tập hợp, động viên đông đảo các tầng lớp thanh niên tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào, cuộc vận động do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, đặc biệt là hai phong trào “Năm  xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; hình thành nên lớp thanh niên ưu tú, giàu lòng yêu nước, xung kích, sáng tạo. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, vẫn có những mặt hạn chế trong công tác thanh niên và hoạt động của Đoàn. Thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong lao động và học tập; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cơ hội tìm việc làm, cơ hội tiếp cận giáo dục bậc cao của một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn nhiều khó khăn. Việc tập hợp các tầng lớp thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, công nhân lao động khu vực ngoài quốc doanh, thanh niên Việt Nam học tập, lao động ở nước ngoài chưa đáp ứng yêu cầu…
Để lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính sau đây:
1- Lãnh đạo ban chấp hành đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội, cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của các tầng lớp thanh niên; nêu rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và dự báo tình tình trong 5 năm tới. Bám sát thực tiễn công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi; thực tế đời sống, học tập, lao động, công tác của thanh niên; việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”; nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.
2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành đoàn khóa mới theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể ban chấp hành và cán bộ, đoàn viên thanh niên. Ban chấp hành đoàn khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đoàn, công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp định hướng nhân sự ban chấp hành đoàn; lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quan tâm bố trí công tác đối với cán bộ đoàn chuyên trách khi kết thúc nhiệm kỳ theo quy định của Quy chế cán bộ đoàn.
3- Quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về tầm quan trọng việc chăm lo cho thế hệ trẻ; lãnh đạo các cấp bộ đoàn phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội; đồng thời, nhân dịp này lựa chọn và công bố những chương trình, công trình cụ thể dành cho thiếu nhi.
4- Các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.
5- Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý I-2012 đến đầu quý IV-2012; Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X tổ chức vào tháng 12-2012.
6- Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.
T/M BAN BÍ THƯ
(Đã ký)
 
Lê Hồng Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

balo đi phượt | bà bầu ăn yến | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close